Privacy statement

Tetra verwerkt, beheert en beveiligt persoonlijke gegevens met de grootste zorgvuldigheid. Dit privacy statement geeft meer informatie over de gegevensverwerkingen die Tetra uitvoert.

Tetra voldoet daarmee aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Tetra zal geen persoonsgegevens aan derden verstrekken, tenzij deze derden aan hen per overeenkomst dezelfde vertrouwelijkheid is opgelegd, tenzij daartoe een wettelijke verplichting bestaat of u hiervoor zelf uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Mocht u na het lezen van onderstaand statement vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen via privacy@tetra.nl.

In dit privacy statement wordt er onderscheid gemaakt tussen een tweetal gegevensverwerkingen:

 1. Verwerking van gegevens via website
 2. Verwerking van gegevens via dienstverlening

In formatie over beiden gegevensverwerkingen worden hieronder allereerst uitgesplitst, daarnaast zijn er voor beiden gegevensverwerkingen overeenkomstige onderdelen die toegelicht worden. Te weten:

 • Beveiliging gegevens
 • Verstrekking van gegevens aan derden
 • Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Contactpersoon gegevensverwerking
 • Wijziging privacy statement

Verwerking van gegevens via website

Gegevens die worden verwerkt (indien u het contactformulier invult)

 • Praktijknaam
 • Naam contactpersoon
 • Plaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen aan de Functionaris Gegevensbescherming via: privacy@tetra.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw privacy, Tetra zal deze gegevens alleen gebruiken met als doel: verificatie. Tetra zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt vernietigd direct nadat we uw verzoek hebben afgehandeld.

Bewaartermijn

Tetra bewaart uw gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Tetra deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Cookies

De website maakt enkel gebruikt van noodzakelijke cookies. Deze zijn nodig om een functionele site te garanderen, we verzamelen hiermee geen informatie.

Verwerking van gegevens via dienstverlening

Gegevens worden verwerkt door

Bricks Specialist - Persoonsgegevens

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Burgerservicenummer (BSN)

Bricks Specialist - Bijzondere persoonsgegevens

 • Medische gegevens

Bricks Switchboard - Persoonsgegevens

 • E-mailadres
 • Mobielnummer

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

De gegevens die Tetra verwerkt worden verkregen via de klant. Tetra handelt conform deze dienstverlening als Verwerker van gegevens. Conform de AVG heeft u als patiënt/cliënt recht op inzage, rectificatie of gegevenswissing. Dit verzoek dient u altijd rechtstreeks te richten aan uw zorgverlener.

Bewaartermijn

Tetra bewaart de gegevens zolang deze actueel blijven voor het doel waartoe Tetra deze gegevens heeft verzameld. Persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk of contractueel is vastgesteld.

Overeenkomstige onderdelen

Beveiliging gegevens

Tetra heeft passende organisatorische en technische maatregelen getroffen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking hiervan tegen te gaan. Alle medewerkers die betrokken zijn bij de verwerking van persoonsgegevens hebben een geheimhoudingsplicht. Bovendien werkt Tetra conform de standaard voor informatiebeveiliging, beter bekend als de NEN 7510. Tetra is specifiek gecertificeerd voor de NEN 7510, een certificerende instelling heeft geconcludeerd dat Tetra handelt conform deze nationale norm voor informatiebeveiliging.

Verstrekking van gegevens aan derden

Persoonsgegevens worden niet verstrekt aan bedrijven en instellingen buiten Tetra, tenzij: Tetra dit doet in het kader van wettelijke verplichtingen of omdat dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

Contactpersoon gegevensverwerking

Heeft u vragen, opmerkingen, klachten of tips omtrent de gegevensverwerking die Tetra uitvoert? Dan verzoeken wij u dit kenbaar te maken bij onze Functionaris Gegevensbescherming via privacy@tetra.nl. Eventueel is het mogelijk een melding of klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijziging privacy statement

Tetra behoudt zich het recht dit privacy statement te wijzigen. Dit privacy statement is online beschikbaar voor inzage en kan op ieder gewenst moment geraadpleegd worden om zicht te krijgen op eventuele wijzigingen.

V03032022